19 maj 2017

Skåne vill prova gårdsförsäljning


Äntligen vågar Region Skåne ta steget. Folkhälsoberedningen biföll i dag min motion om att ansöka hos regeringen att under en treårig försöksperiod tillåta gårdsförsäljning av vin och öl. Nu ger vi våra vin- och ölproducenter frihet att hantera sina egna varor och möjlighet att fortsätta utvecklas.Runt om i landet är Skåne känd för sin mat och dryck och sina mysiga och pittoreska gårdar som breder ut sig runt om i Skåne. De senaste åren har även flera mikrobryggerier växt fram som är populära hos många människor. Vid flera av dessa gårdar och bryggerier finns det möjlighet att besöka och prova drycken på plats. Men ett stort hinder för att dessa bryggerier och gårdar ska utvecklas ännu mer är dagens regler som innebär att människor inte kan köpa med sig en flaska vin att ta med hem, utan istället är de hänvisade till systembolaget. Det innebär att gårdarna går miste om viktiga intäkter.

Det är hög tid att dessa stelbenta regler ses över. Det är viktigt med regler som ser till att människors konsumtion av alkohol kan hållas nere. Men att tillåta gårdsförsäljning bidrar inte till att underminera systembolaget. Tvärtom kan gårdsförsäljning betyda oerhört mycket för Skånes turism och genera fler arbetsställen. Det är särskilt viktigt i en region med låg sysselsättning.

Med gårdsförsäljning under försök kan vi se till att ytterligare utveckla och marknadsföra Skåne som den främsta regionen för mat och dryck i Sverige. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr Region Skåne i minoritet, hade föreslagit att motionen skulle avslås. Som tur är lär regionfullmäktige gå på min och folkhälsoberedningens linje.

3 maj 2017

Vårdkrisen och sossarnas "patientmiljard"

Jag har sagt det många gånger förr men det tål att upprepas: den svenska vården befinner sig i en djup kris. Detta gäller inte minst i Skåne. Förra veckan skrev över 500 skånska läkare ett öppet brev där de varnade för att vården riskerar "att kollapsa" om ingenting görs. Och om vården stannar så stannar allt annat i samhället. Vem ska köra bussarna om busschaufförerna inte kan få vård? Vem ska plöja åkrarna om bönderna inte kan få vård? Vem ska ta hand om våra barn om dagis- och skolpersonalen inte kan få vård? Svaret är naturligtvis: ingen. Detta är också svaret på vem inom S och MP – de som ansvarar för vården i Skåne – som vet hur vårdkrisen ska lösas. Det råder akut brist på barnmorskor, sjuksköterskor och allmänläkare. Men det rödgröna styret har antingen förnekat, förringat eller förskönat verkligheten inom vården. Man har inte velat erkänna att köerna har vuxit till rekordnivåer under deras tid vid makten trots att anslagen ökat med nästan två miljarder kronor bara under förra året. Man har inte erkänt att de 500 miljoner som avsatts för att öka antalet vårdplatser och korta vårdköerna använts på fel sätt. Ändå har de rödgröna mage att hävda att problemen beror på uteblivna skattehöjningar. De vill alltså att skattebetalarna öppnar sina plånböcker ännu mer, men de vill inte se över hur nuvarande resurser kan användas på ett mer effektivt sätt. 
I elfte timmen kom så ett förslag från S. I sitt 1 maj-tal myntade statsminister Stefan Löfven ett nytt begrepp: ”patientmiljard.” Visst låter det bra? Visst låter det som att man vill satsa mycket pengar – en miljard! – på en grupp – patienterna - som verkligen är förtjänta av mer resurser? Men låt er inte luras av en vacker etikett. Det är visserligen bra att sossarna nu verkar ha insett situationens allvar. Löfven sa exempelvis ”alldeles för många får vänta alldeles för länge på vård.” Statsministern talade för första gången på ett sätt som signalerade att han godtar den problembeskrivning vi i Alliansen använt i flera år. Bra så. Men vad innebär förslaget i faktisk politik; hur ska pengarna användas?
När man synar förslaget i sömmarna inser man ganska snart att det är tomt på innehåll. Det finns ingen analys som visar varför den nuvarande vårdkrisen har kunnat uppstå och det finns inga konkreta förslag på hur pengarna kommer att användas. Som vanligt verkar man tro att problemen kommer att lösa sig av sig självt bara man skjuter till mer pengar. Denna nonchalanta inställning till skattebetalarnas pengar är och förblir sossarnas signum. 
I lördags röstade Liberalerna i Skånes medlemmar igenom ett mer konkret förslag på hur vårdkrisen ska lösas. Även vi har en klatschig slogan: vårdcentralsmiljard. Skillnaden är att vi har analyserat vad krisen beror på och hur pengarna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Som jag länge påpekat behöver sjukvårdens resurser omfördelas. Den stora merparten av resurserna går i dagsläget till sjukhusen; för att korta vårdköerna borde en betydande del av dessa läggas på vårdcentralerna. Detta skriver också Göran Stiernstedt, regeringens särskilda utredare, i sin rapport Effektiv vård. De patienter och vårdpersonal som jag träffar i mitt arbete vittnar om att han har rätt. Vårdcentralerna – de flesta patienters första anhalt – är underprioriterade.
Den andra delen av vårt förslag handlar om att motverka läkarbristen. Det saknas 266 allmänläkare i Skåne för att riksdagens mål om en läkare per 1400 invånare ska uppfyllas. Därför föreslår vi en satsning på 300 nya utbildningsplatser i Sverige för läkare i allmänmedicin årligen under fem år. Bara i Kristianstad skulle detta innebära 15 fler läkare på vårdcentralerna. Det är ett konkret förslag som skulle göra verklig skillnad.

Vi liberaler uppfattas ofta som alltför analytiska. Det sägs att vi ägnar för mycket tid åt att detaljgranska siffror och sätta oss in i vad forskningen säger på ett visst område och för lite åt att visa att vi bryr oss. Jag tycker att den kritiken till viss del är befogad, men det är viktigt att komma ihåg att det ena inte utesluter det andra. Man kan tvärtom ifrågasätta om den som bara förmedlar medkänsla och empati utan att analysera vad problemen beror på och hur de ska lösas verkligen bryr sig. Kanske bryr sig sådana personer mer om att få fina tidningsrubriker och mindre om att faktiskt se till att folk får en god vård. För hur ska vårdkrisen lösas om man inte sätter sig ner och faktiskt analyserar – grundligt och utförligt – vad krisen beror på? Hur ska de extra pengar som sossarna lovar göra nytta om de inte självkritiskt granskar hur deras nuvarande vårdpolitik – trots att de har rekordmycket pengar till sitt förfogande - leder till orimliga arbetsbördor och minskad patientsäkerhet? En politiker borde bedömas utefter vad politiken får för resultat, snarare än utifrån vad han eller hon lovar. 
En sak är säker efter sossarnas utspel igår: vägen till en sämre sjukvård är stenlagd med ogenomtänkt plakatpolitik och vidlyftiga löften.

23 mars 2016

Sveriges bästa vårdcentraler

De skånska vårdcentralerna har gått från botten till mitten när det gäller kvaliteten på vårdcentralerna. Nu vill jag och Liberalerna ta nästa steg för att Skåne ska ha de bästa vårdcentralerna i landet därför lämnas idag en motion in som handlar om att öka statusen på vårdcentralerna. 

Jag vill bland annat införa specialistvårdcentraler som exempelvis inriktar sig på en sjukdom eller grupp. Vidare vill vi att centrum för primärvårdsforskning utvecklas och att ett antal doktorandtjänster knyts till primärvården.Det är inte tillräckligt att bara se till hur många som utbildar sig till allmänläkare. Region Skåne måste därför fortsätta och jobba för att fler läkare ser vårdcentralen som en attraktiv arbetsplats och på så sätt kunna konkurrera bättre med andra arbetsplatser

För att vi ska lyckas med det behöver vi skapa fler möjligheter för de olika vårdcentralerna att skräddarsy och profilera sin egen vårdcentral. En form av specialistvårdcentraler.
Region Skåne har sedan tidigare gett vårdcentralerna möjligheten att utöver sin vanliga verksamhet inrikta sig speciellt på unga och äldre. Nu vill vi fortsätta detta arbete och skapa möjligheten för fler vårdcentraler att bestämma innehållet i sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om speciella vårdcentraler för diabetiker eller vårdcentraler som har fokus på övervikt och fetma.


8 mars 2016

Inrätta ett regionalt vaccinationsprogram för äldreIdag finns det inte ett allmänt vaccinationsprogram för äldre som det gör för barn och unga. I väntan på ett nationellt program behöver Region Skåne gå före och under en försöksperiod införa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre. Det skulle bidra till fler friska årsrika människor och sjukvården kan tidigt behandla sjukdomar innan de uppstår. Detta förslag lanserar vi idag i en motion.

Dagens system har flera brister i vår strävan att ge våra äldre ett bra skydd mot sjukdomar bland annat är det flera äldre som inte vet om när vaccinationerna äger rum. Med ett allmänt vaccinationsprogram för äldre kan detta förhindras och på så sätt kan sjukvården tidigt förebygga sjukdomarna innan de uppstår.

Jag och Liberalerna föreslår därför att Region Skåne inför under en försöksperiod ett allmänt vaccinationsprogram för äldre i likhet med det program som ges till barn. Frågan om ett vaccinationsprogram för äldre är något som behövs i hela Sverige och bör därför hanteras av staten för att skapa en jämlik vård i hela landet. Men frågan om ett allmänt vaccinationsprogram för äldre är allt för viktig för att skjutas på framtiden därför behöver Region Skåne under en försöksperiod införa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre

3 mars 2016

Frigör barnläkarna från åldersbestämmande av flyktingbarn


Region Skåne är idag skyldiga att hjälpa migrationsverket att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn för att på så sätt få reda på om flyktingen är ett barn eller vuxen. Det utsätter en redan hårt ansträngd barnsjukvård för än högre belastning. Därför föreslår vi idag i en motion att Region Skåne upphandlar läkarstödet för åldersbestämning för att freda Region Skånes egen verksamhet.

Det är ingen hållbar situation att barnläkare måste utöver sina redan betungade arbetsuppgifter även utföra dessa ålderskontroller. Det medför att en redan hårt ansträngd barnsjukvård får ännu mer att göra istället för att fokusera på alla de barn och unga som behöver sjukvårdens hjälp,

Därför föreslår vi att Region Skåne upphandlar ett läkarstöd som kan ta hand om åldersbestämningarna. På så sätt ser vi till att freda Region Skånes egen verksamhet och barnsjukvård, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet att hjälpa barn och unga,
Det finns idag flertalet privata aktörer som har både utrymmet och möjligheten att hjälpa Region Skåne med den här servicen. På det stora hela kan både kontrollerna och kvalitén utökas om den upphandlas istället för att belasta en redan hårt ansträngd sjukvård.

19 februari 2016

Utrota läkarbristen på vårdcentralerna

I rapporten ”Diagnos på primärvården” har läkarförbundet granskat statusen för den samlade primärvården i Skåne under 2015. I rapporten lyfts bland annat fram den stora läkarbristen som finns på de skånska vårdcentralerna: Rapporten konstaterar att av vårdcentralernas specialistläkare i Skåne uppger en av fyra att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Det är en bild som vi i Liberalerna har påtalat och försökt åtgärda under en längre tid. Idag lämnar vi en motion om detta, att Region Skåne omedelbart ta fram en handlings och åtgärdsplan för att utöka antalet ST tjänster.

Det finns idag en stor läkarbrist på vårdcentralerna i hela landet, Skåne är inget undantag trots historiska satsningar de senaste åren. För att lösa läkarbristen måste antalet utbildningsplatser i allmänmedicin utökas till minst 60 per år, på så sätt kan vi utrota läkarbristen på 4 år istället för dagens utvecklingstakt på 15 år.
Det är en läkarbrist som människor dagligen märker av i kontakt med sin vårdcentral. För skåningen blir det extra tydligt i kontakt med sin vårdcentral när den enskilda personen får träffa en ny läkare vid varje nytt besök


Min fortsatta fasta övertygelse är att skåningarna ska ha de bästa vårdcentralerna i landet. Därför väljer vi att tydligt prioritera de skånska vårdcentralerna

12 februari 2016

Ökat stöd till boenden för ensamkommande flyktingar

Häromdagen lämnade jag och Liberalerna in en angelägen motion som handlar om att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka hjälpen till flyktingboendena med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin.

Med den kraftiga tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn tar de skånska kommunerna ett stort ansvar för att möjliggöra ett gott mottagande. Det medför samtidigt att personalen på de olika flyktingboendena får utstå en stor arbetsbelastning, här måste Region Skåne hjälpa till och stötta och samarbeta med exempelvis barn och ungdomspsykiatrin

En av de största utmaningarna är att hjälpa alla de ensamkommande flyktingbarn som behöver hjälp att hantera sina trauman. För att hjälpa dessa barn så bra som det är möjligt föreslår vi att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka det psykiatriska stödet till flyktingboendena.


Med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin, kan Region Skåne hjälpa den hårt pressade personalen. Region Skånes hjälp kan se olika ut. Det kan exempelvis handla om att bygga upp och inrätta mobila team som kan åka ut till de skånska kommunerna och hjälpa barnen på de olika flyktingboendena.