23 mars 2016

Sveriges bästa vårdcentraler

De skånska vårdcentralerna har gått från botten till mitten när det gäller kvaliteten på vårdcentralerna. Nu vill jag och Liberalerna ta nästa steg för att Skåne ska ha de bästa vårdcentralerna i landet därför lämnas idag en motion in som handlar om att öka statusen på vårdcentralerna. 

Jag vill bland annat införa specialistvårdcentraler som exempelvis inriktar sig på en sjukdom eller grupp. Vidare vill vi att centrum för primärvårdsforskning utvecklas och att ett antal doktorandtjänster knyts till primärvården.Det är inte tillräckligt att bara se till hur många som utbildar sig till allmänläkare. Region Skåne måste därför fortsätta och jobba för att fler läkare ser vårdcentralen som en attraktiv arbetsplats och på så sätt kunna konkurrera bättre med andra arbetsplatser

För att vi ska lyckas med det behöver vi skapa fler möjligheter för de olika vårdcentralerna att skräddarsy och profilera sin egen vårdcentral. En form av specialistvårdcentraler.
Region Skåne har sedan tidigare gett vårdcentralerna möjligheten att utöver sin vanliga verksamhet inrikta sig speciellt på unga och äldre. Nu vill vi fortsätta detta arbete och skapa möjligheten för fler vårdcentraler att bestämma innehållet i sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om speciella vårdcentraler för diabetiker eller vårdcentraler som har fokus på övervikt och fetma.


8 mars 2016

Inrätta ett regionalt vaccinationsprogram för äldreIdag finns det inte ett allmänt vaccinationsprogram för äldre som det gör för barn och unga. I väntan på ett nationellt program behöver Region Skåne gå före och under en försöksperiod införa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre. Det skulle bidra till fler friska årsrika människor och sjukvården kan tidigt behandla sjukdomar innan de uppstår. Detta förslag lanserar vi idag i en motion.

Dagens system har flera brister i vår strävan att ge våra äldre ett bra skydd mot sjukdomar bland annat är det flera äldre som inte vet om när vaccinationerna äger rum. Med ett allmänt vaccinationsprogram för äldre kan detta förhindras och på så sätt kan sjukvården tidigt förebygga sjukdomarna innan de uppstår.

Jag och Liberalerna föreslår därför att Region Skåne inför under en försöksperiod ett allmänt vaccinationsprogram för äldre i likhet med det program som ges till barn. Frågan om ett vaccinationsprogram för äldre är något som behövs i hela Sverige och bör därför hanteras av staten för att skapa en jämlik vård i hela landet. Men frågan om ett allmänt vaccinationsprogram för äldre är allt för viktig för att skjutas på framtiden därför behöver Region Skåne under en försöksperiod införa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre

3 mars 2016

Frigör barnläkarna från åldersbestämmande av flyktingbarn


Region Skåne är idag skyldiga att hjälpa migrationsverket att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn för att på så sätt få reda på om flyktingen är ett barn eller vuxen. Det utsätter en redan hårt ansträngd barnsjukvård för än högre belastning. Därför föreslår vi idag i en motion att Region Skåne upphandlar läkarstödet för åldersbestämning för att freda Region Skånes egen verksamhet.

Det är ingen hållbar situation att barnläkare måste utöver sina redan betungade arbetsuppgifter även utföra dessa ålderskontroller. Det medför att en redan hårt ansträngd barnsjukvård får ännu mer att göra istället för att fokusera på alla de barn och unga som behöver sjukvårdens hjälp,

Därför föreslår vi att Region Skåne upphandlar ett läkarstöd som kan ta hand om åldersbestämningarna. På så sätt ser vi till att freda Region Skånes egen verksamhet och barnsjukvård, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet att hjälpa barn och unga,
Det finns idag flertalet privata aktörer som har både utrymmet och möjligheten att hjälpa Region Skåne med den här servicen. På det stora hela kan både kontrollerna och kvalitén utökas om den upphandlas istället för att belasta en redan hårt ansträngd sjukvård.

19 februari 2016

Utrota läkarbristen på vårdcentralerna

I rapporten ”Diagnos på primärvården” har läkarförbundet granskat statusen för den samlade primärvården i Skåne under 2015. I rapporten lyfts bland annat fram den stora läkarbristen som finns på de skånska vårdcentralerna: Rapporten konstaterar att av vårdcentralernas specialistläkare i Skåne uppger en av fyra att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Det är en bild som vi i Liberalerna har påtalat och försökt åtgärda under en längre tid. Idag lämnar vi en motion om detta, att Region Skåne omedelbart ta fram en handlings och åtgärdsplan för att utöka antalet ST tjänster.

Det finns idag en stor läkarbrist på vårdcentralerna i hela landet, Skåne är inget undantag trots historiska satsningar de senaste åren. För att lösa läkarbristen måste antalet utbildningsplatser i allmänmedicin utökas till minst 60 per år, på så sätt kan vi utrota läkarbristen på 4 år istället för dagens utvecklingstakt på 15 år.
Det är en läkarbrist som människor dagligen märker av i kontakt med sin vårdcentral. För skåningen blir det extra tydligt i kontakt med sin vårdcentral när den enskilda personen får träffa en ny läkare vid varje nytt besök


Min fortsatta fasta övertygelse är att skåningarna ska ha de bästa vårdcentralerna i landet. Därför väljer vi att tydligt prioritera de skånska vårdcentralerna

12 februari 2016

Ökat stöd till boenden för ensamkommande flyktingar

Häromdagen lämnade jag och Liberalerna in en angelägen motion som handlar om att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka hjälpen till flyktingboendena med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin.

Med den kraftiga tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn tar de skånska kommunerna ett stort ansvar för att möjliggöra ett gott mottagande. Det medför samtidigt att personalen på de olika flyktingboendena får utstå en stor arbetsbelastning, här måste Region Skåne hjälpa till och stötta och samarbeta med exempelvis barn och ungdomspsykiatrin

En av de största utmaningarna är att hjälpa alla de ensamkommande flyktingbarn som behöver hjälp att hantera sina trauman. För att hjälpa dessa barn så bra som det är möjligt föreslår vi att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka det psykiatriska stödet till flyktingboendena.


Med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin, kan Region Skåne hjälpa den hårt pressade personalen. Region Skånes hjälp kan se olika ut. Det kan exempelvis handla om att bygga upp och inrätta mobila team som kan åka ut till de skånska kommunerna och hjälpa barnen på de olika flyktingboendena.

6 december 2015

SD visar sitt sanna ansikte

Jag tror att de flesta som läser detta kan instämma att Röda Korset gör ett fantastiskt jobb. Det märks särskilt tydligt i dessa tider med Skåne och Sveriges stora flyktingmottagande där volontärer gör hjälteinsatser varje dag för att hjälpa människor som har flytt krig och förtryck.

Därför blev jag förbryllad och irriterad när SD på onsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd spydde galla över röda korset och till och med föreslog att Region Skåne skulle lägga ner allt samarbete med Röda korset.

 Detta trots att röda korset hjälper Region Skåne med exempelvis att hjälpa krigs och tortyrskadade, utan deras hjälp skulle inte flyktingar få samma hjälp och stöd.

Vi föreslog istället att hälso- och sjukvårdsdirektören bör se över hur Region Skåne kan hjälpa Röda korset i sitt arbete med att ge vård till flyktingar. Det är särskilt viktigt när den ökade belastningen har medfört att det är upp till ett års väntetid för att få hjälp, det är oacceptabelt. 


Det blir allt tydligare att SD inte är ute efter att hjälpa flyktingar utan deras enda agenda är att slänga ut alla flyktingar från Sverige och se till att inga nya flyktingar tar sig in i Sverige. Ett sådant samhälle vill inte jag leva i.